Hội nghị-Hội thảo

HỘI THẢO CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ, TÀI CHÍNH VÀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC, 27-28/2/2009

 


Hội nghị toàn quốc lần thứ V “Xác suất – Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” Đà Nẵng, 23-25/5/2015

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán phối hợp với Viện Toán học – Viện HLKHCNVN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại 


Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 13, Ba Vì, 23-25/4/2015

Các cơ quan đồng tổ chức: Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Viện Toán học

Ban tổ chức:

Phan Thành An (Trưởng ban), 


HỘI THẢO “GIẢI TÍCH P-ADIC”, Tuần Châu, 07-10/04/2015

Cơ quan tổ chức: ĐH Thăng Long, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học

Cơ quan tài trợ: ĐH Thăng Long, Viện Hàn lâm KHCN