Hội nghị-Hội thảo

The 20th International Conference on Finite or Infinite Dimensional Complex Analysis and Applications

Hanoi University of Science and Technology (HUST) Hanoi Vietnam, July 29 to August 03 , 2012 

This conference is co-hosted by International Institute for Research, Training and Development of Human Resource (IHR)


CONGRÈS COMMUN SMF-VMS DE MATHÉMATIQUES HỘI NGHỊ TOÁN HỌC PHỐI HỢP PHÁP - VIỆT SMF-VMS joint congress Huế, 20-24/8/2012

Un congrès commun de la Société mathématique de France (SMF) et de la Société mathématique du Vietnam (VMS) aura lieu du 20 au 24 Août 2012 à Hué. Hué est une ancienne capitale et est située au centre du Vietnam.


5th International Conference on Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes March 5-9, 2012 — Hanoi, Vietnam


Geometry Conference Geometrical methods in Dynamics and Topology Hanoi National University of Education, Hanoi, 18-22/April/2011

This is an international mathematical conference on the occasion of the 60th anniversary of Hanoi National University of Education.


HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ ĐẠI SỐ-HÌNH HỌC-TÔPÔ 2011 Thái Nguyên, 3-5/11/2011

Hội nghị toàn quốc về Đại số-Hình học-Tôpô được tổ chức hai năm một lần. Mục đích của Hội nghị là tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên đang công tác tại các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước trao đổi các kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian gần đây về các lĩnh vực Đại số, Hình học và Tôpô.