OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN

Đề thi & Đáp án môn Giải tích - Bảng B

Bài B.1. Cho $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ là dãy số được xác đinh bởi các điều kiện $$u_1=a, u_{n+1}=u_n +\left(u_n-2016\right)^2, \quad \forall n\ge 1.$$

1. Tìm tất cả các giá trị thực của $a$ để dãy số $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ hội tụ.

2. Tìm giới hạn của dãy số đó khi nó hội tụ.


Đề thi & Đáp án môn Đại số - Bảng B

Bài B.1. Cho $a, b$ là các số thực và

$$A=\begin{pmatrix} -a&b&0&0\\ 0&-a&b&0 \\ 0&0&-a&b \\ b&0&0&-a \end{pmatrix}.$$ 


Đề thi & Đáp án môn Giải tích - Bảng A

Bài A.1. Cho $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ là dãy số được xác định bởi các điều kiện

$$u_1=a,\; u_{n+1}={u_n}^2-u_n+1,\quad \forall n\ge 1.$$

1. Tìm tất cả các giá trị thực của $a$ để dãy số $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ hội tụ.

2. Tìm giới hạn của dãy số đó khi nó hội tụ.


Đề thi & Đáp án môn Đại số - Bảng A

Bài A.1. Cho $a, b$ là các số thực và 

$$A=\begin{pmatrix} -a&b&0&0\\ 0&-a&b&0 \\ 0&0&-a&b \\ b&0&0&-a \end{pmatrix}.$$ 


Kế hoạch và Thông báo số 1 về việc tổ chức Ngày hội Học sinh, Sinh viên Toán học với Biển Đảo Tổ quốc năm 2016

Trong khuôn khổ Cuộc thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên năm 2016 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Toán học Việt Nam, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức tại thành phố Quy Nhơn và thiết thực chào mừng 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội "Học sinh, sinh viên Toán học với biển, đảo Tổ quốc" năm 2016 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

 

Kế hoạch và Thông báo số 1 về việc tổ chức Ngày hội "Học sinh, sinh viên Toán học với biển, đảo Tổ quốc" năm 2016 xin mời xem chi tiết trong file đính kèm.