OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN

KỲ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN 2015, Huế 13-19/4/2015

CƠ QUAN TỔ CHỨC

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Toán học Việt Nam
Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế