Khoa Toán-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh tuyển dụng

Đăng bởi   Lượt xem:  105281 

Bộ môn Giải tích, Khoa Toán-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng 1 vị trí giảng viên. Yêu cầu: có học vị tiến sĩ trước tháng 8/2016, có thể bắt đầu làm việc từ tháng 8/2016. Thông tin chi tiết xem tại 

http://www.math.hcmus.edu.vn/giaitich