Danh sách Hội viên

STT/ No Full name / Họ và tên Participant code/ Mã số đại biểu Institution/ Organization/ Cơ quan Remark/ Ghi chú Phí hội viên